ห้องสมุด ปิดทำการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

Description:
Confirmation status: Confirmed
Approval status: Approved
Room: ศูนย์วิทยบริการ (อาคาร E) - Meeting Room 3
Start time: 08:00:00 - อาทิตย์ 05 ธันวาคม 2021
Duration: 10 hours
End time: 18:00:00 - อาทิตย์ 05 ธันวาคม 2021
Type: Internal
Created by: supit
modifiedby:
Last updated: 14:21:35 - พุธ 17 พฤศจิกายน 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry