งดให้บริการห้อง Meeting สำหรับนักศึกษา ในช่วง COVID-19

Description:
Confirmation status: Confirmed
Approval status: Approved
Room: ศูนย์วิทยบริการ (อาคาร E) - Meeting Room 2
Start time: 08:00:00 - อังคาร 21 ธันวาคม 2021
Duration: 1 hours
End time: 09:00:00 - อังคาร 21 ธันวาคม 2021
Type: Internal
Created by: supit
modifiedby:
Last updated: 10:24:07 - จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry