อ.สาเรศ

Description: สอนออนไลน์
Confirmation status: Confirmed
Approval status: Approved
Room: ศูนย์วิทยบริการ (อาคาร E) - Meeting Room 1
Start time: 11:00:00 - อังคาร 25 มกราคม 2022
Duration: 6 hours
End time: 17:00:00 - อังคาร 25 มกราคม 2022
Type: Internal
Created by: seksan
modifiedby:
Last updated: 10:41:24 - อังคาร 25 มกราคม 2022
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry